+31 6 22 39 75 94
Selecteer een pagina
ALGEMENE VOORWAARDEN BLANKENBURG ADVIES BV

 1. BLANKENBURG ADVIES BV is gevestigd te Huizen.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door  BLANKENBURG ADVIES BV.
 3. BLANKENBURG ADVIES BV zal bij het inschakelen van derden waar mogelijk van te voren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. BLANKENBURG ADVIES BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.
 4. De aansprakelijkheid van BLANKENBURG ADVIES BV is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.
 5. BLANKENBURG ADVIES BV licht de cliënten tijdelijk en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling.
  Zij deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening worden gebracht dan afgesproken.
 6. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een op verzoek van de opdrachtgever door BLANKENBURG ADVIES BV uitgebracht advies impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 7. Declaraties van BLANKENBURG ADVIES BV dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, kan BLANKENBURG ADVIES BV de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 8. BLANKENBURG ADVIES BV behoudt zich het recht voor de stukken die in het dossier worden bewaard drie(3) jaar na de beëindiging van de werkzaamheden te vernietigen.
 9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens BLANKENBURG ADVIES BV kan inroepen, vervallen een (1) jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 10. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van BLANKENBURG ADVIES BV is Nederlands recht van toepassing.