+31 6 22 39 75 94
Selecteer een pagina
FAMILIEFONDS

FAMILIEFONDS

Wilt u zelf de zeggenschap houden over het verhuurd onroerend dat u aan de kinderen heeft overgedragen, kunt u een Fonds voor gemene rekening, ook wel Familiefonds oprichten. Het onroerend goed komt in een familiestichting waar u het beheer over voert. De kinderen krijgen participaties in het familiefonds, dat de economische eigendom van het onroerend goed houdt. Graag tot nadere uitleg bereid.

SCHENKEN VAN ONROEREND GOED

SCHENKEN VAN ONROEREND GOED

De overheid zal per 01-01-2025 of wellicht al eerder het box-3 systeem gaan aanpassen.

In dat verband kan het interessant zijn verhuurd onroerend goed te schenken aan uw kinderen.
Voor de schenkbelasting geldt de WOZ- waarde, die in sommige gevallen verlaagd zal worden door de leegwaarde ratio die tegen de 50% kan zijn. Interessant dus. 
(De leegwaarde ratio zal wellicht in de nieuwe plannen van het kabinet ook worden aangepast.)

Behalve schenkbelasting zal ook overdrachtsbelasting worden geheven, thans nog 8% over de werkelijke waarde van het verhuurd onroerend goed ( hetgeen waarschijnlijk 9% gaat worden).Er is een samenloopvrijstelling voor (een deel van ) de schenkbelasting.

Aanpassing huwelijkse voorwaarden?

Aanpassing huwelijkse voorwaarden?

WIJZIG JE HUWELIJKSE VOORWAARDEN BIJTIJDS

Martien
Zo’n twaalf jaar geleden ontmoette ik Martien voor het eerst. Een machtig mooi mens,  een weldoener en verzamelaar van onroerend goed.

José
Hij had een vriend, José,  spreek uit Gossee, een paardenliefhebber met twee problemen, hij had geen geld en hij dronk te veel.

Op een avond, na een aantal biertjes , viel José van de trap, hard op zijn hoofd. Zijn vrouw Maria, die het huwelijkse leven met José al niet meer zag zitten, verzorgde hem nog wel, maar er was geen houden meer aan, José moest naar het ziekenhuis alwaar een ernstige hersenbeschadiging werd geconstateerd. Maria vertrok, José bleef verward en alleen achter met zijn paard.  Huis en paard moesten worden verkocht.

Martien, Mecenas, verkocht het huis, maar splitste eerst het grootste deel van de tuin met schuur eraf op naam van José. Het paard kon blijven grazen en de schuur werd verbouwd tot stal.

Martien regelde voor José een huurhuis in de buurt zodat hij elke dag naar zijn paard kon om het te verzorgen. Iedereen was gelukkig.

Ziek
Jaren later kwam ik Martien weer tegen.

Inmiddels had hij wat meer beleggingspandjes gekocht en leek het of hij er goed bij zat.

Helaas trof ik hem thuis ernstig ziek in zijn bed aan. 

We spraken nog over het aanpassen van zijn testament en de huwelijkse voorwaarden, maar hij was niet meer bij machte om er nog wat aan te doen.

Enige tijd later overleed Martien.

Zijn vermogen:

Hij bezat twee verhuurde panden en een waardevol woonhuis, alles op zijn naam, niets van zijn vrouw, waarde 1.2 miljoen Euro. Ondanks het begin van de kredietcrisis en de leegstand van de panden wenste de fiscus geen water in de wijn te doen ten aanzien van de aanzienlijke belastingheffing van bijna 130.000 euro. Zijn twee kinderen zijn nu nog aan het rechten tegen de fiscus voor uitstel van betaling van de ijskoude claim.

Het “alsof beding”

Had hij zijn huwelijkse voorwaarden maar aangepast! 

Wij adviseerden, helaas te laat voor hem, een zogenaamd “alsof beding”

Een dergelijk beding  in de huwelijkse voorwaarden houdt in, dat in geval van overlijden van één van de echtgenoten, het vermogen wordt verdeeld alsof er gemeenschap van goederen is. De vererving was dan de helft van 1,2 miljoen= 600.000,-. geweest. De andere helft was belastingvrij bij Martien’ s vrouw terecht gekomen op grond van het “alsof beding”

Belastingheffing €50.000. Verschil €80.000

Let op: Als beide echtgenoten zijn overleden, betalen de kinderen alsnog de belasting, maar dan kan meestal het onroerend goed worden verkocht

Advies

Als het vermogen van één van de echtgenoten beduidend meer waard is dan dat van de ander, hef dan de huwelijkse voorwaarden op of sluit een “Alsof beding”

Egbert Horst, estate planner

AWBZ CLAUSULE

AWBZ CLAUSULE


De AWBZ clausule ziet erop dat de kinderen hun erfenis kunnen opeisen indien de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Daardoor voorkomen de kinderen dat hun erfenis op gaat aan eigen bijdrage aan de zorgkosten voor de langstlevende. Zonder AWBZ clausule in het testament kunnen de kinderen hun erfenis niet opeisen. Als er een tweetrapstestament is opgesteld dan zijn de kinderen onterfd bij het eerste overlijden en heeft de AWBZ clausule geen nut. Een opvul (of afvul)legaat kan wel interessant zijn omdat de langstlevende dan na het overlijden van de eerstgestorvene kan beslissen hoe groot de erfenisdelen van de kinderen worden. Verwacht de langstlevende een spoedige opname in een zorginstelling dan kan het verstandig zijn hier rekening mee te houden bij het vaststellen van de erfdelen van de kinderen.. 

Uitleg AWBZ-clausule

Als je langdurige zorg nodig hebt dan moet je op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt en bedraagt ongeveer maximaal 2.400 euro per maand. Het is soms erg onrechtvaardig. Als je je hele leven hebt gespaard dan is je verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan van iemand die niets heeft gespaard en alles heeft opgemaakt. Maar gelukkig is daar iets aan te doen met je testament. In je testament kun je namelijk de zogenaamde AWBZ-clausule opnemen. 

De AWBZ-clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen als gevolg van het overlijden van de eerste ouder door de kinderen opeisbaar worden, indien de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen neemt het vermogen van de langstlevende ouder af. Als het vermogen van de langstlevende ouder afneemt dan kan dit ertoe leiden dat de langstlevende ouder (i) een lagere – direct of indirect – vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd is wegens verblijf in een zorginstelling, of (ii) zijn of haar vermogen ziet afnemen tot onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel.

De AWBZ-clausule hoort standaard te worden opgenomen in het testament.  

Tijdelijke verhoging vrijstellingen schenkingsrecht

Tijdelijke verhoging vrijstellingen schenkingsrecht

De bestaande schenkvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers worden alleen voor het jaar 2021 verhoogd met 1.000 euro.

Met deze crisismaatregel komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op 6.604 euro voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op 3.244 euro.

Door deze verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.

De ventiel techniek* – een Casus Erfrecht

De ventiel techniek* – een Casus Erfrecht

Definitie Estate Planning:

Estate Planning is het zodanig ‘slim’ opstellen van testament en huwelijkse voorwaarden , dat erfbelasting kan worden bespaard.
Ik geef u graag een voorbeeld aan de hand van deze casus:

* Ventiel techniek= lucht er uit( rente laag) of lucht erin( rente hoog)

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 1

 • Rente 0% tenzij….ogv de wet art 4.13 lid 4 ( bijlage 1 test. en bijlage 2 wet)
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 0% rente.
 • Door 0% rente te hanteren, mag de vordering worden afgewaardeerd met 60% op grond van UB. Art 10. zie tabel (bijlage 3 )
 • Het vruchtgebruik van de vrouw = 60% van € 80.000 = € 48.000
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000 – € 48.000 = € 32.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 12.000 = € 1.200 belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 2.400
 • Moeder overlijdt na 12 jaar.
 • Vermogen is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*80.000 = € 160.000 – ( geen rente) € 320.000 
 • Totaal belast per kind  € 320.000/2 = € 160.000
 • Vrijstelling € 20.000 – 
 • Belast € 140.000 
 • 1e schijf a 10 % over € 120.000 = € 12.000
 • 2e schijf a 20% over € 20.000 =  € 4.000 = € 16.000*2 = €32.000

Totaal aan belasting betaald bij overlijden moeder € 32.000

 • Resultaat scenario 1
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000

Totaal betaalde belasting € 34.400

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 2

 • Rente 6%
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 6% rente.
 • Door 6% rente te hanteren, mag de vordering NIET worden afgewaardeerd
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 60.000 = € 6.000  belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 12.000
 • Moeder overlijdt na 12 jaar.
 • Vermogen  is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*€ 80.000 = € 160.000 –
 • 12 jaar lang 6% rente levert € 160.000 –
 • € 160.000 
 • Totaal belast per kind  € 160.000/2 = € 80.000
 • Vrijstelling € 20.000 –
 • Belast per kind € 60.000
 • 1- schijf a 10 % over € 60.000 = € 6.000
 • Totaal betaald aan belasting bij overlijden moeder € 12.000
 • Resultaat scenario 2
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000
 • Totaal betaalde belasting € 24.000

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 3

 • Rente 6%
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 6% rente.
 • Door 6% rente te hanteren, mag de vordering NIET worden afgewaardeerd
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 60.000 = € 6.000  belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 12.000
 • Moeder overlijdt na 24 jaar.
 • Vermogen  is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*€ 80.000 = € 160.000 –
 • 24 jaar lang 6% rente levert afgerond € 320.000 –
 • € 0.00 
 • Totaal belast per kind   € 0.00
 • Totaal betaald aan belasting bij overlijden moeder € 0.00 of nihil
 • Resultaat scenario 3
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000
 • Totaal betaalde belasting € 12.000

Erfrecht – Spelen met de rente: verschillen

 • Totaal geërfd vermogen scenario 1, 2 en 3 € 480.000

Verschillen:

 • Totaal betaalde belasting scenario 1 € 34.400
 • Totaal betaalde belasting scenario 2 € 24.000
 • Totaal betaalde belasting scenario 3 € 12.000
Rentecurve erfrecht
Klik hier voor het rekenmodel rentecurve

Renteafspraken tussen erfgenamen. Een belangrijk aspect van Estate Planning. 

Renteafspraken tussen erfgenamen worden in geval van een langstlevende testament gevolgd, ook als het testament niet voorziet in de mogelijkheid dat de erfgenamen de rente bepalen of een afwijkende rente overeenkomen. 

Erfrecht – Afvullegaat

 • Basis testament langstlevende partner
 • Vrijstellingen + afvullegaat
 • Afvullegaat: ik legateer een bedrag aan mijn echtgenote gelijk aan hetgeen voor haar is  vrijgesteld o.g.v. de wet,( art 32, lid 1 sub 4) thans +/- € 643.000,- + evt. bedrag van de 1- schijf= +/- € 120.000,-
 • Hiermee verplaats je belast erfdeel van het kind naar onbelast deel van echtgenote/moeder

Estate planning is ingewikkelde maar zeer interessante materie. Wilt u meer uitleg of een advies op maat? Neem gerust contact op!