+31 6 22 39 75 94 info@egberthorst.nl
Selecteer een pagina
AWBZ CLAUSULE

AWBZ CLAUSULE


De AWBZ clausule ziet erop dat de kinderen hun erfenis kunnen opeisen indien de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Daardoor voorkomen de kinderen dat hun erfenis op gaat aan eigen bijdrage aan de zorgkosten voor de langstlevende. Zonder AWBZ clausule in het testament kunnen de kinderen hun erfenis niet opeisen. Als er een tweetrapstestament is opgesteld dan zijn de kinderen onterfd bij het eerste overlijden en heeft de AWBZ clausule geen nut. Een opvul (of afvul)legaat kan wel interessant zijn omdat de langstlevende dan na het overlijden van de eerstgestorvene kan beslissen hoe groot de erfenisdelen van de kinderen worden. Verwacht de langstlevende een spoedige opname in een zorginstelling dan kan het verstandig zijn hier rekening mee te houden bij het vaststellen van de erfdelen van de kinderen.. 

Uitleg AWBZ-clausule

Als je langdurige zorg nodig hebt dan moet je op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt en bedraagt ongeveer maximaal 2.400 euro per maand. Het is soms erg onrechtvaardig. Als je je hele leven hebt gespaard dan is je verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan van iemand die niets heeft gespaard en alles heeft opgemaakt. Maar gelukkig is daar iets aan te doen met je testament. In je testament kun je namelijk de zogenaamde AWBZ-clausule opnemen. 

De AWBZ-clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen als gevolg van het overlijden van de eerste ouder door de kinderen opeisbaar worden, indien de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen neemt het vermogen van de langstlevende ouder af. Als het vermogen van de langstlevende ouder afneemt dan kan dit ertoe leiden dat de langstlevende ouder (i) een lagere – direct of indirect – vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd is wegens verblijf in een zorginstelling, of (ii) zijn of haar vermogen ziet afnemen tot onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel.

De AWBZ-clausule hoort standaard te worden opgenomen in het testament.  

Tijdelijke verhoging vrijstellingen schenkingsrecht

Tijdelijke verhoging vrijstellingen schenkingsrecht

De bestaande schenkvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers worden alleen voor het jaar 2021 verhoogd met 1.000 euro.

Met deze crisismaatregel komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op 6.604 euro voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op 3.244 euro.

Door deze verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.

De ventiel techniek* – een Casus Erfrecht

De ventiel techniek* – een Casus Erfrecht

Definitie Estate Planning:

Estate Planning is het zodanig ‘slim’ opstellen van testament en huwelijkse voorwaarden , dat erfbelasting kan worden bespaard.
Ik geef u graag een voorbeeld aan de hand van deze casus:

* Ventiel techniek= lucht er uit( rente laag) of lucht erin( rente hoog)

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 1

 • Rente 0% tenzij….ogv de wet art 4.13 lid 4 ( bijlage 1 test. en bijlage 2 wet)
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 0% rente.
 • Door 0% rente te hanteren, mag de vordering worden afgewaardeerd met 60% op grond van UB. Art 10. zie tabel (bijlage 3 )
 • Het vruchtgebruik van de vrouw = 60% van € 80.000 = € 48.000
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000 – € 48.000 = € 32.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 12.000 = € 1.200 belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 2.400
 • Moeder overlijdt na 12 jaar.
 • Vermogen is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*80.000 = € 160.000 – ( geen rente) € 320.000 
 • Totaal belast per kind  € 320.000/2 = € 160.000
 • Vrijstelling € 20.000 – 
 • Belast € 140.000 
 • 1e schijf a 10 % over € 120.000 = € 12.000
 • 2e schijf a 20% over € 20.000 =  € 4.000 = € 16.000*2 = €32.000

Totaal aan belasting betaald bij overlijden moeder € 32.000

 • Resultaat scenario 1
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000

Totaal betaalde belasting € 34.400

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 2

 • Rente 6%
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 6% rente.
 • Door 6% rente te hanteren, mag de vordering NIET worden afgewaardeerd
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 60.000 = € 6.000  belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 12.000
 • Moeder overlijdt na 12 jaar.
 • Vermogen  is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*€ 80.000 = € 160.000 –
 • 12 jaar lang 6% rente levert € 160.000 –
 • € 160.000 
 • Totaal belast per kind  € 160.000/2 = € 80.000
 • Vrijstelling € 20.000 –
 • Belast per kind € 60.000
 • 1- schijf a 10 % over € 60.000 = € 6.000
 • Totaal betaald aan belasting bij overlijden moeder € 12.000
 • Resultaat scenario 2
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000
 • Totaal betaalde belasting € 24.000

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 3

 • Rente 6%
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 6% rente.
 • Door 6% rente te hanteren, mag de vordering NIET worden afgewaardeerd
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 60.000 = € 6.000  belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 12.000
 • Moeder overlijdt na 24 jaar.
 • Vermogen  is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*€ 80.000 = € 160.000 –
 • 24 jaar lang 6% rente levert afgerond € 320.000 –
 • € 0.00 
 • Totaal belast per kind   € 0.00
 • Totaal betaald aan belasting bij overlijden moeder € 0.00 of nihil
 • Resultaat scenario 3
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000
 • Totaal betaalde belasting € 12.000

Erfrecht – Spelen met de rente: verschillen

 • Totaal geërfd vermogen scenario 1, 2 en 3 € 480.000

Verschillen:

 • Totaal betaalde belasting scenario 1 € 34.400
 • Totaal betaalde belasting scenario 2 € 24.000
 • Totaal betaalde belasting scenario 3 € 12.000
Rentecurve erfrecht
Klik hier voor het rekenmodel rentecurve

Erfrecht – Afvullegaat

 • Basis testament langstlevende partner
 • Vrijstellingen + afvullegaat
 • Afvullegaat: ik legateer een bedrag aan mijn echtgenote gelijk aan hetgeen voor haar is  vrijgesteld o.g.v. de wet,( art 32, lid 1 sub 4) thans +/- € 643.000,- + evt. bedrag van de 1- schijf= +/- € 120.000,-
 • Hiermee verplaats je belast erfdeel van het kind naar onbelast deel van echtgenote/moeder

Estate planning is ingewikkelde maar zeer interessante materie. Wilt u meer uitleg of een advies op maat? Neem gerust contact op!

Scherm tegen erfbelasting

Scherm tegen erfbelasting

Afvul- of opvul legaat/ gebruik vrijstellingen

De erfbelasting valt tegen.
Een goed testament bespaart erfbelasting

VOORBEELD
Neem een echtpaar met twee kinderen.
Geen testament
Gemeenschap van goederen
Vermogen inclusief woonhuis € 500.000,-1*
Erfbelasting bij overlijden van één ouder, ongeveer € 5000,- per kind.= € 10.000,-
Bij een vermogen van 1 miljoen, ongeveer €12.500,- per kind = € 25.000,-

BESPARING.
Dit bedrag kan worden bespaard met een goed testament.

AFVUL- OF OPVULLEGAAT

Het afvul-of opvullegaat houdt in dat de langstlevende ouder zoveel ontvangt uit de nalatenschap van zijn/haar overleden partner, dat de partnervrijstelling( ruim € 600.000,-) 2* volledig wordt gebruikt (wordt af- of opgevuld).
Dit deel dat aan de partner toekomt, gaat af van de erfdelen van de kinderen, die slechts een vrijstelling van ruim €20.000,- hebben.
De belastingheffing over de erfdelen van de kinderen en daarmee van de hele nalatenschap wordt zo gereduceerd tot nul ( €0,-).

Uitstel erfbelasting
De kinderen betalen later erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende ouder, of bij de overgang van de ouder naar verpleeghuis of bejaardenhuis, 3*

Nauwe steeg in Zuid Frankrijk, vergelijk nauwe doorgang besparing erfbelasting

Conclusie: Een nauwe maar effectieve doorgang naar besparing van erfbelasting

1* woonhuis volgens de WOZ Waarde
2* De pensioenrechten zijn buiten beschouwing gelaten
3*een goed testament bevat meestal de clausule dat het erfdeel van de kinderen opeisbaar wordt bij opname in verpleeghuis of bejaardenhuis van de ouder